gyengénlátóknak nyomtatás url elküldése emailben
 
84/2011 (VI.1.) számú MVH Közlemény  archiv  archiv
Év/Sorszám: 2011 évi 84. számú
2011-07-05 11:36
Hatályon kívül helyezve / Eredeti
 
A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről

I. A támogatásban való részvétel általános feltételei

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet szerint támogatást csak az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) igényelhet, aki/amely betartja a rendelet előírásait, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben előírt regisztrációs kötelezettségének - legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg - eleget tesz.

 

II. A támogatás igénybevételének alapfeltételei

 

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a termelő a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) szerint mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél" legyen nyilvántartásba véve, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg jelentse be a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését is.

 

Amennyiben a termelő nem rendelkezik regisztrációs számmal, vagy mint „pénzügyi kapcsolattal nem rendelkező ügyfél" vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt (a G001 számú nyomtatványon), illetőleg fizetésiszámla-számának, valamint a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítésének bejelentésével a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását (a G002 számú nyomtatványon) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti az MVH-tól.

 

Amennyiben az ügyfél a kérelem benyújtásakor nem mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél" szerepel a nyilvántartásban, továbbá legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem nyújt be a nyilvántartásba vételre vagy a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására alkalmas kérelmet, a vállalkozási kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését nem jelenti be, az intézkedésben való részvételre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el  kell utasítani.

 

A G001 és G002 számú nyomtatványt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani. A nyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlap Ügyfélnyilvántartás menüpontjából.

 

III. A támogatás igénybevételének speciális feltételei

 

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

 • háziasított szarvasmarhaféle;
 • nőivarú;
 • a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap;

 

 • húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (mely meghatározott fajtakóddal -legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig - bejelentésre kerül az ENAR nyilvántartásba);
 • olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően hústermelés céljából nevelnek borjakat;
 • a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van;
 • tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.

A támogatásra az a termelő jogosult,

 • aki/amely az előírt időszakban az MVH által rendszeresített főlapból és megfelelő számú betétlapokból álló támogatási kérelemnyomtatványt benyújtja (amennyiben a főlap, illetve megfelelő számú betétlap nem kerül együttesen benyújtásra, hiánypótlásnak nincs helye);
 • aki/amely a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be;
 • aki/amely a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adását követő naptól kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);
 • aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti jelölésről és nyilvántartásról;
 • aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról;
 • aki/amely a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, húshasznú, vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ;
 • a termékenyítéseket, fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió-átültetéseket az előírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták;
 • akinek/amelynek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig tartó időszak során
 • aki/amely a kérelmezett állattól a birtokon tartási idő alatt született borjakat közvetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja;
 • akinek/amelynek a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%;
 • aki/amely a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ENAR) a kérelemben szereplő támogatható állatok tenyészetének tartójaként szerepel regisztrációs számának feltüntetésével;
 • aki/amely rendelkezik regisztrációs számmal, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be;
 • aki/amely rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy azt legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;
 • aki/amely bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;
 • aki/amely a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint a 2010/2011-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett 120 000 kg-nál több tejkvótával

vagy

ha több, mint 120 000 kg tejkvótája volt a 2010/2011-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2010. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt.

 

IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem nyomtatványa 2 dokumentumból áll:

K11600/K11601 Főlap

 • K11600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkező termelők részére - Főlap

vagy

 • K11601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkező termelők részére - Főlap

K 11602 Betétlap

A K11602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi szükséges az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez. A K11602 Betétlapokat el kell látni sorszámmal.

Támogatási kérelemnek kizárólag a K11600/K11601 Főlap és a K11602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül!

A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel.

A támogatási kérelmet 2011. június 1. és 2011. július 31. között lehet benyújtani.

A 2011. július 31-e után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, a késedelmes benyújtáshoz kapcsolódóan vis maior kérelem elfogadására ekkor már nincs lehetőség.

V. A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások beszerzése

Betegségmentességi igazolás

A tenyésztésben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességéről igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

A betegségmentességet az állatorvos a K11600/K11601 Főlapon a megfelelő rovatok kitöltésével igazolja. Amennyiben háromnál több olyan tenyészettel rendelkezik, amelyekben kérelmezett állatokat tart, vagy tenyészetei eltérő állatorvosokhoz tartoznak, akkor a kérelemhez K11605 Állatorvosi igazolás pótlapot kell csatolni. A pótlapból szükség szerint több is benyújtható.

Az MVH csak a K11600/K11601 Főlapon, illetve a K10605 Pótlapon szereplő állatorvosi igazolást fogadja el!

 

VI. A támogatási jogosultság igénylése

A K11600/K11601 Támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) vonatkozóan nem kell külön kérelmet benyújtani.

Azon termelőnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik:

1) legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel,

2) legalább középfokú mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02) szakképesítéssel,

3) ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01) szakképesítéssel,

4) aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel,

5) 1)-4) alpontokban foglaltakkal egyenértékű, az Európai Gazdasági Térségről szóló           megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy

6) a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal.

Amennyiben a 6) pont szerint igazolást kívánja csatolni a támogatási kérelméhez, úgy a falugazdásztól kell kérnie az 5 éves állattenyésztési gyakorlatról szóló igazolást, melyhez a jelen közlemény 19. számú melléklete szerinti K11612-es nyomtatvány használható.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a beérkezett, jogosultságra vonatkozó igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos feltételű igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.

VII. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok

A 2011-es támogatási évre vonatkozó anyatehéntartás támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok az alábbiak:

 • K11603 Kérelemmódosítási lap
 • K1604 Kérelmezett állat módosítási lap
 • K11606 Tenyészet módosítási lap

 

 • K0707 Átruházási kérelem
 • K0708 Vis maior bejelentőlap
 • K0709 Visszavonási kérelem

Ezen nyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni. A dokumentumokat az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton.

VIII. A közlemény mellékletei

 

 • Tájékoztató az anyatehéntartás támogatást igénylő gazdálkodók részére - legfeljebb 120 000 kg (1. számú melléklet)
 • Tájékoztató az anyatehéntartás támogatást igénylő gazdálkodók részére -120 000 kg felett (2. számú melléklet)
 • K11600 Támogatási kérelem - legfeljebb 120 000 kg (3. számú melléklet)
 • K11601 Támogatási kérelem - 120 000 kg felett (4. számú melléklet)
 • K11602 Támogatási kérelem betétlap (5. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K11600/K11601/K11602 Támogatási kérelemhez és betétlaphoz (6. számú melléklet)
 • K11603 Ügyféladat-módosító lap (7. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K11603 Ügyféladat-módosító laphoz (8. számú melléklet)
 • K11604 Kérelmezett állat módosító lap (9. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K11604 Kérelmezett állat módosító laphoz (10. számú melléklet)
 • K11606 Tenyészet módosító lap (11. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K11606 Tenyészet módosító laphoz (12. számú melléklet)
 • K0707 Átruházási kérelem (13. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (14. számú melléklet)
 • K0708 Vis maior bejelentőlap (15. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (16. számú melléklet)
 • K0709 Visszavonási kérelem (17. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (18. számú melléklet)
 • K11612 nyomtatvány az állattenyésztési gyakorlat igazolásához (19. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K11612-es nyomtatványhoz (20. számú melléklet)
 • K11605 Állatorvosi igazolás pótlap (21. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K11605-ös nyomtatványhoz (22. számú melléklet).

IX. Kapcsolódó jogszabályok

Európai Uniós jogszabályok

 

 • A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet")
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
 • A Bizottság 1122/2009/EK  rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Hazai jogszabályok

 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
 • az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény;
 • az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet (támogatási rendelet);
 • az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet;
 • az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet;
 • a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet;
 • az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet;
 • a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet.

X. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2010-es támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséről szóló 85/2010. (V. 31.) MVH Közlemény hatályát veszti.

 

 

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2011. június 1.

 

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

 
Csatolt dokumentumok:
  Cím Méret Dátum
 
icon Kitöltési útmutató a K11604 Kérelmezett állat módosító laphoz (10. számú melléklet) 91,8 kB 2011-06-01 12:22
 
icon K11606 Tenyészet módosító lap (11. számú melléklet) 59,3 kB 2011-06-01 12:22
 
icon Kitöltési útmutató a K11606 Tenyészet módosító laphoz (12. számú melléklet) 85,2 kB 2011-06-01 12:22
 
icon Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (14. számú melléklet) 128,8 kB 2011-06-01 12:22
 
icon 84/2011 (VI.1.) számú MVH Közlemény 86,2 kB 2011-06-01 12:04
 
icon Tájékoztató az anyatehéntartás támogatást igénylő gazdálkodók részére –120 000 kg felett (2. számú melléklet) 184,4 kB 2011-06-01 12:04
 
icon K11600 Támogatási kérelem – legfeljebb 120 000 kg (3. számú melléklet) 70,3 kB 2011-06-01 12:04
 
icon K11601 Támogatási kérelem – 120 000 kg felett (4. számú melléklet) 69,8 kB 2011-06-01 12:04
 
icon Kitöltési útmutató a K11603 Ügyféladat-módosító laphoz (8. számú melléklet) 86,8 kB 2011-06-01 12:16
 
icon K11602 Támogatási kérelem betétlap (5. számú melléklet) 69,1 kB 2011-06-01 12:06
 
icon Kitöltési útmutató a K11600/K11601/K11602 Támogatási kérelemhez és betétlaphoz (6. számú melléklet) 116,5 kB 2011-06-01 12:06
 
icon K11603 Ügyféladat-módosító lap (7. számú melléklet) 66,2 kB 2011-06-01 12:06
 
icon K11604 Kérelmezett állat módosító lap (9. számú melléklet) 86,5 kB 2011-06-01 12:06
 
icon Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (16. számú melléklet) 183,3 kB 2011-06-01 12:33
 
icon Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (18. számú melléklet) 116,7 kB 2011-06-01 12:33
 
icon K11612 nyomtatvány az állattenyésztési gyakorlat igazolásához (19. számú melléklet) 47 kB 2011-06-01 12:33
 
icon K0708 Vis maior bejelentőlap (15. számú melléklet) 78,1 kB 2011-04-12 15:44
 
icon K0709 Visszavonási kérelem (17. számú melléklet) 49,3 kB 2011-04-12 15:46
 
icon K0707 Átruházási kérelem (13. számú melléklet) 51,6 kB 2011-04-12 15:43
 
icon Kitöltési útmutató a K11612-es nyomtatványhoz (20. számú melléklet) 84,8 kB 2011-06-01 12:38
 
icon K11605 Állatorvosi igazolás pótlap (21. számú melléklet) 60,5 kB 2011-06-01 12:38
 
icon Kitöltési útmutató a K11605-ös nyomtatványhoz (22. számú melléklet). 85,3 kB 2011-06-01 12:38
 
icon Tájékoztató az anyatehéntartás támogatást igénylő gazdálkodók részére – legfeljebb 120 000 kg (1. számú melléklet) 806,4 kB 2011-07-05 10:04
 

Kapcsolódó linkek, jogszabályok:
Dokumentum neve
Tipusa
88/2013 (V.30.) számú MVH Közlemény
Év/Sorszám: 2013 évi 88. számú
Hatályon kívül helyezve / Hatálytalanító
83/2014 (V. 26.) számú MVH Közlemény
Év/Sorszám: 2014 évi 83. számú
Hatályos / Hatálytalanító
74/2012 (VI.1.) számú MVH Közlemény
Év/Sorszám: 2012 évi 74. számú
Hatályon kívül helyezve / Hatálytalanító
84/2011 (VI.1.) számú MVH Közlemény
Év/Sorszám: 2011 évi 84. számú
Hatályon kívül helyezve / Eredeti
Keresés

Kategória
Alkalmazások
Euro-árfolyam
Az Európai Központ Bank hivatalos (referencia) átváltási kulcsa
Dátum 1 Euro
2015-10-02 312,97

2015-10-01 312,8

2015-09-30 313,45

2015-09-29 313,75

2015-09-28 315,43
Hírlevél
Hírlevél feliratkozás

 

 
Adatvédelem | A honlapról | Elérhetőségek | Impresszum | Jogok és feltételek | Honlaptérkép